Väddö norra gångstig

Gångstigen knyter ihop Älmsta och Grisslehamn. När vägen är slutförd skall man kunna gå eller cykla mellan Älmsta och Edeby på en nästan fordons-fri väg. Bygget sker dels genom nyanlagd väg och befintliga byvägar. Från Edeby kan man välja den mindre trafikerade östra kustvägen till Grisslehamn. Förutom säkerheten blir vägen en trivsam led i genuin Roslagsnatur med utsikt över Väddöviken. Vägen blir i färdigt skick ca 3,600 meter och grundläggningen medger i ett senare skede asfaltering.

FAKTA OCH FÖRSLAG

Sträckan är ca 3600 meter lång. Målet är att bygga en ca 2m bred asfaltsväg. Vid trånga passager möjligen lite smalare. Grundmaterialet kommer vara ca 20 cm 0-60 stenkross med några centimeter av finare material (exempelvis 0-16) på topp. Och ovanpå detta ett ca 4 cm asfaltslager.

På vissa ställen längs vägen kommer det behövas jämnas ut med 0-150 stenkross och släntas av med schaktmassor.

väddö norra gångväg

EFFEKTER

MILJÖVÄNLIGARE
Beräknade effekter av den planerade gång och cykelvägen är bl.a. förbättrade möjligheter för Väddö Norras fast- och fritidsboende att transportera sig mellan Älmsta och Grisslehamn med cykel eller till fots.
Gång och cykelvägen knyter ihop de 2 stora orterna på Väddö samt flertalet fritidsområden med fler än 10.000 fritidsboende.
Ur miljöhänseende borde det ske ett minskat bilåkande och ökade transporter till fots eller cykel.

SÄKRARE
En gång- och cykelväg skulle öka säkerheten väsentligt. Tack vare att den knyter ihop stora delar av norra Väddö så ges helt nya möjligheter för de boende. Exempelvis att cykla mellan Älmsta och Grisslehamn, något som idag är mycket svårt längs väg 283.

BARN OCH SKOLA
Det bor längs hela sträckan flertalet barnfamiljer med barn i skolålder. En gång och cykelväg skulle underlätta för barnen att ta sig till och från skolan. Och för de äldre barnen som studerar på andra orter ges med GC vägen ett säkert sätt transportera sig till närmaste busshållplats eller till den större bussterminalen i Älmsta där många bussar vänder.

PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL LANDSVÄGEN

Planen att det ska vara minsta möjliga yta som upptas. Inte mer än 2 meter.

På vissa ställen ligger omgivande mark på samma nivå som vägen (se ovan exempel). Där kommer gångvägen ligga nära. Ev. dike förskjuts i sidled så att upptagen mark endast blir 2 m.

På andra ställen är det en höjdskillnad där vägen ligger högre än omgivande mark. Där är tanken att gångvägen ligger precis intill sluttningen.

På några ställen ligger det byggnader väldigt nära vägen. På dessa får vi acceptera att gångvägen går väldigt nära vägen. Generellt så finns det några ställen där vi behöver tänka igenom lite extra hur dragningen ska lösas.
VINTERTID
Ett litet problem som kan uppstå under vintertid när det plogas är att snön hamnar på gångvägen. Men detta är en begränsad tid. Alternativet hade varit att dra vägen med ett dike mellan vägbanan och gångvägen men vi vill minimera den upptagna ytan med hänsyn till markägarna.

PROJEKTGRUPPEN

Projektgruppen i Väddöbygden Ideell Förening kan kontaktas via e-post adressen gangvag@vaddobygden.se

Thomas Viktorsson, projektledare. E-post: tv@vmi.se
Fredrik Eng E-post: nochten@gmail.com
Bo Lundell E-post: bo.lundell@guideliner.se
Gunilla Lundin E-post: gunilla.lundin@norrtalje.se
Mats Ryderborn E-post:  mats.ryderborn@supermarket.ica.se
Sven Losell E-post: sven.losell@norrbil.se

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: