VÄDDÖ TURISTRÅD

är en ideell organisation med syfte att utveckla besöksnäringen i Väddöbygden med omgivningar. Arbetet består bl a i att årligen ge ut en broschyr, samarbeta med andra lokala föreningar, genomföra turistiska evenemang, vara kontakt organ mot kommuner och andra offentliga och privata aktörer i branschen, med mera. Turistrådet utser årets turistföretag och ger eventuellt heders omnämnande.

Vill ni bli medlemsföretag i Väddö Turistråd: Årsavgift 600 kr till BG: 5044-3159

Vill du komma i kontakt med oss maila info@vaddoturistrad.se

§ 1. NAMN
Föreningens firma är Väddö Turistråd, ekonomisk förening.
§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva, samarbeta, utveckla och på annat sätt verka för turistverksamhet ( och besöksverksamhet) i väddöbygden.
§ 3. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i väddöbygden i Norrtälje kommun.
§ 4. MEDLEMSKAP
Till medlem antas sökande, för minst två år, företag och intresseorganisation i väddöbygden som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
§ 5. INSATS
Medlemsinsats är 500:- SEK. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap. Insatsen återbetalas vid utträde efter skriftlig ansökan till styrelsen, senast 6 månader efter utträde. Överinsats är tillåtet, dock gäller en insats en röst.
§ 6. MEDLEMSAVGIFT
Årlig medlemsavgift bestäms efter beslut på föreningsstämman, dock högs med 1.000:- SEK. Medlemsavgiften skaII vara betald före årsmötet.
§ 7. FÖRLAGSINSATSER
Förlagsinsats kan även göras av andra än medlemmar, tex enskilda personer och ideella fureningar med intresse i väddöbygden.
Förlagsinsatserna innefattas av samma vinstfördelning som medlemsinsatserna. Innehavaren har rätt att få förlagsandelen inlöst tidigast efter 5 år, om den skriftligen är uppsagd 2 år i förväg.
Beloppet per andel är 100:- SEK.
Förlagsandel berättigar ej till rösträtt.
§ 8. UTESLUTNING
Medlem som bryter mot stadgarna, ej betalar medlemsavgift, ej fullgör annan ekonomisk förp1iktelse, eller som uppenbarligen skadar föreningen eUer motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

Vill ni bli medlem - Fyll i uppgifter nedan

https://vaddobygden.se/integritetspolicy/

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: