VÄDDÖ TURISTRÅD

är en ideell organisation med syfte att utveckla besöksnäringen i Väddöbygden med omgivningar. Arbetet består bl a i att årligen ge ut en broschyr, samarbeta med andra lokala föreningar, genomföra turistiska evenemang, vara kontakt organ mot kommuner och andra offentliga och privata aktörer i branschen, med mera. Turistrådet utser årets turistföretag och ger eventuellt heders omnämnande.

Vill ni bli medlemsföretag i Väddö Turistråd: Årsavgift 600 kr till BG: 5044-3159

Vill du komma i kontakt med oss maila info@vaddoturistrad.se

Marknadsföring av Väddöbygden 2022
Väddö Turistråd är en ideell förening, har som uppgift att marknadsföra och utveckla Väddöbygden som besöksmål samt stödja företag och föreningar i bygden.

Vi som arbetar i styrelsen är: Anders Fransson ordförande, Singö Camping, Camilla Söderman Väddö Möbler, Gösta Krön Kröns Trädgård, Linus Ryderborn Ica Supermarket Väddö samt Claes-Göran Almqvist, Roslagsappen. Till styrelsens hjälp har vi knutit Tony Snåre, Snåre Reklam.

Vi vill med detta brev informera om medlemskap i Väddö Turistråd samt uppmärksamma er om annonsering i turistbroschyren ”Älskade Väddö”.

Du företagare i Väddöbygden är viktig för oss, och för att vi i bygden ska kunna utvecklas och bli bättre. Vi måste kunna visa vad vi har och då är ditt företag viktigt för att locka besökare till vårt område.

Din annons i vår broschyr visar vilken mångfald vi har och vilken företagsanda som finns i vår del av Roslagen. Ditt företag kommer bidra med att locka folk till vår bygd och vi hoppas att du är med i ”Älskade Väddö” 2022. Ju fler vi är som annonserar desto större område kan vi täcka.

Styrelsen i Väddö turistråd tar årligen fram broschyren där varenda krona går till att marknadsföra Väddöbygden för att visa vilken pärla vi är i Roslagen.

Som medlem i Väddö Turistråd får du:
• Rabatt på annonsering i ”Älskade Väddö”
• Din annons syns under 1 år i nätbilagan av broschyren
• Som medlemsföretag får du en prioriterad plats på hemsidan vaddobygden.se
• Evenemangsservice, genom att vi gratis lägger in dina evenemang på hemsidorna vaddobygden.se, grisslehamn.se och i evenemangsdelen av Roslagsappen

Medlemskap kostar 600:-/år, så skicka ett mail till info@vaddoturistrad.se för intresseanmälan. Eller fyll i formuläret nedan.

Bläddra i ”Älskade Väddö” 2021.

Denna utgåva har gått ut i 35.000 exemplar och bl a som bilaga till Norrtelje Tidning, i Roslagsappen.

Med vänlig hälsning
Anders Fransson
Ordförande i Väddö Turistråd

§ 1. NAMN
Föreningens firma är Väddö Turistråd, ekonomisk förening.
§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva, samarbeta, utveckla och på annat sätt verka för turistverksamhet ( och besöksverksamhet) i väddöbygden.
§ 3. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i väddöbygden i Norrtälje kommun.
§ 4. MEDLEMSKAP
Till medlem antas sökande, för minst två år, företag och intresseorganisation i väddöbygden som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
§ 5. INSATS
Medlemsinsats är 500:- SEK. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap. Insatsen återbetalas vid utträde efter skriftlig ansökan till styrelsen, senast 6 månader efter utträde. Överinsats är tillåtet, dock gäller en insats en röst.
§ 6. MEDLEMSAVGIFT
Årlig medlemsavgift bestäms efter beslut på föreningsstämman, dock högs med 1.000:- SEK. Medlemsavgiften skaII vara betald före årsmötet.
§ 7. FÖRLAGSINSATSER
Förlagsinsats kan även göras av andra än medlemmar, tex enskilda personer och ideella fureningar med intresse i väddöbygden.
Förlagsinsatserna innefattas av samma vinstfördelning som medlemsinsatserna. Innehavaren har rätt att få förlagsandelen inlöst tidigast efter 5 år, om den skriftligen är uppsagd 2 år i förväg.
Beloppet per andel är 100:- SEK.
Förlagsandel berättigar ej till rösträtt.
§ 8. UTESLUTNING
Medlem som bryter mot stadgarna, ej betalar medlemsavgift, ej fullgör annan ekonomisk förp1iktelse, eller som uppenbarligen skadar föreningen eUer motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

Vill ni bli medlem - Fyll i uppgifter nedan

https://vaddobygden.se/integritetspolicy/

väddö möbelaffär ica roslagsappen kröns singö camping Elmsta Järn ANNONS

elmsta järn väddö möbelaffär ica kröns roslagsappen singö camping ANNONS

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: