ÄLMSTADALEN

Om vi ska nå framgång i utvecklingsarbetet, så måste vi ha politikerna med oss. För att ge politiker och väljare tillfälle att mötas, för att få tillfälle att informera politikerna om de frågor som är aktuella i Väddöbygden och för att ställa dem till svars för det, som de underlåtit att göra har Framtid Älmsta 2014, 2016 och 2018 arrangerat det, som vi kallat för Älmstadalen. Sammankomsten har ägt rum i Elmsta Park. Gruppledarna för de åtta partier som sitter i fullmäktige har bjudits in.

Älmsta lär betyda ”stället där almarna växer”. Älmstadalen är alltså vårt eget Almedalen.

Älmstadalen 2018 arrangerade vi tillsammans med Grisslehamns Intresseförening, Björkö-Arholma Hembygdsförening, Arholma Intresseförening och Söderbykarls Utvecklingsgrupp.

Inför Älmstadalen 2018 sammanställde vi ett antal frågor, som vi i förväg skickade ut till de inbjudna politikerna. Ämnena sorterades in under följande rubriker:

Översiktsplanering, Detaljplanering, Näringsliv, Bostäder, Skola, Vård och omsorg, Kultur och fritid, Turism, Infrastruktur – trafiksäkerhet, framkomlighet, parkering, Infrastruktur – gång- och cykelvägar, Infrastruktur – kollektivtrafik och busshållplatser, Infrastruktur – VA och renhållning samt Infrastruktur – fibernät och telefon.

Under varje rubrik fanns underrubriker som Björkö, Älmsta, Grisslehamn, Arholma. Där sorterades frågorna in efter var i bygden problemen fanns. Varje problem beskrevs separat och för varje problem ställdes en specifik fråga. Genom detta förfarande visste alla politiker i förväg, vilka frågor som skulle komma upp och hur problemen såg ut. Dessutom hade de möjlighet att förbereda sig genom att ta reda på mer om frågorna. Om du vill ta del av hela det dokument som skickades ut till politikerna, så ska du klicka här.

Så här gick debatten till. Vi började med att lotta turordning. Den politiker som drog nummer 1 fick välja ett ämne och prata i två minuter kring detta. Därefter vidtog en paneldebatt som avbröts efter sex minuter. För varje debattinlägg maximerades längden till en minut. Några blev kortare och samtliga debattdeltagare fick därigenom möjlighet att yttra sig om varje ämne. Efter paneldebatten ges publiken möjlighet att ställa frågor i fyra minuter.

Därefter fick den som dragit nummer 2 välja ett av de återstående ämnena och prata i två minuter kring detta. Sedan blev det sex minuters paneldebatt och publikfrågor i fyra minuter. Så rullade det på tills alla i panelen hade valt ett ämne och pratat om det.

Tanken bakom upplägget var att vi alla på det här sättet skulle få ut mer av debatten. Både politiker och åhörare sade efteråt att det var det bästa debattupplägg, som de varit med om. Till det bidrog också att vi hade en utmärkt moderator i Robert Sjöblom.

De politiska partierna tilldelades plats i parken för att kunna föra ut sina budskap. Hans-Åke Sperne hade ordnat med en mycket uppskattad tipspromenad som publiken kunde ägna sig åt i väntan på paneldebatten. Sven Fredriksson spelade. ICA Väddö bjöd på gratis fika med bullar och kakor och den hungrige kunde köpa mat i parkens food truck.

Nästa Älmstadalen planeras till augusti 2020.

Så här såg programmet ut för Älmstadalen 2018

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: