VÄDDÖ SKJUTFÄLT

Framtid Älmsta har från 2013 jobbat med frågan om influensområdet runt Väddö skjutfält. Att resultatet uteblivit beror till stor del på en närmast arrogant likgiltighet från kommunens sida. Med tanke på hur de som bor inom området har drabbats är kommunens agerande obegripligt. Men låt oss börja från början.

Försvarsmakten informerade den 16 oktober 2011 alla berörda kommuner om att man runt sina skjutfält lagt ut så kallade samrådsområden (senare ändrat till influensområden). För bygglovsansökningar inom området gäller att de ska skickas vidare till Försvarsmakten, som gett sig själv rätten att avgöra om bygglov ska beviljas eller inte. Såvitt vi vet, så har man hittills alltid avslagit alla ansökningar.

Från början sträckte sig influensområdet runt Väddö skjutfält ända upp till Mälbyhamn norr om Väddö kyrka. Det innebar att stora delar av Väddö låg inom samrådsområdet. Vid Älmsta smet gränsen tätt intill tätorten. All utvidgning av samhället på ösidan omöjliggjordes därmed. Gränsen flyttades 2015 söderut och den går idag från Sandviken över Kista ner till Väddö kanal (se karta). Denna förändring innebar ungefär en halvering av influensområdets storlek.

Väddö skjutfält är markerat med svart linje och det nuvarande, mindre influensområdet med en röd streckad linje.

Försvarsmakten skriver i mars 2015 i sin värdebeskrivning för Väddö skjutfält följande:

”Vid en framtida omprövning av skjutfältets miljötillstånd är det av mycket stor betydelse att ny störningskänslig bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar av verksamheten, då det skulle innebära en påtaglig skada för riksintresset. Försvarsmakten anser därför att sådan bebyggelse inte ska tillåtas inom det angivna området för omgivningspåverkan.”

Med ”störningskänslig bebyggelse” avses bland annat bostadshus.

Influensområdet kring Väddö skjutfält har drabbat de boende inom området med stora begränsningar i äganderätten, vilket också fått betydande ekonomiska konsekvenser, dels som direkta kostnader och dels som förlust av värden. De flesta som bor inom området har slagit alla byggtankar ur hågen. Man slänger inte ut tiotusentals kronor på ansökningar om förhandsbesked och lantmäteriförrättningar, när man vet att man kommer att få avslag på bygglovet. All utveckling inom influensområdet har omöjliggjorts.

Framtid Älmsta har bearbetat berörda myndigheter för att mildra effekterna för de som drabbats av influensområdets tillkomst. Från en numera pensionerad handläggare på Länsstyrelsen har vi fått tips om den överenskommelse som gjorts mellan Kristianstads kommun och Försvarsmakten beträffande ny bostadsbebyggelse i Maglehem, ett litet samhälle beläget i direkt anslutning till Ravlunda skjutfält. Där accepterar Försvarsmakten nybyggnad av bostäder på så kallade lucktomter alldeles intill kurvan för 100 dBC Lx. Om samma regler tillämpades för Väddö skjutfält, så skulle det vara möjligt att bygga bostäder inne på själva skjutfältet.

På Framtid Älmstas initiativ ägde ett möte rum på Länsstyrelsen i Stockholm den 28 april 2016 där Försvarshögkvarteret, Länsstyrelsen, Norrtälje kommun och Framtid Älmsta deltog. Syftet med mötet var att diskutera vilka lättnader som var möjliga att genomföra, när det gäller de restriktioner för byggande som införts genom influensområdets etablering.

Resultatet av mötet blev att Norrtälje kommun och Försvarshögkvarteret i samråd ska ta fram förslag som möjliggör en utveckling av byarna Senneby, Västernäs, Östernäs och Rangarnö. Tyvärr kopplade kommunens representanter samman detta arbete med den kommande översynen av Översiktsplan 2040. Det uppgavs på mötet att denna översyn skulle starta hösten 2016 och vara klar 2017. Vi har nu 2019 och ingenting har hänt. Som vi ser det finns det ingen anledning att göra denna koppling. Utredningen om influensområdet bör göras snarast. Resultatet kan sedan helt eller delvis föras in i översiktsplanen.

Det finns inget utrymme för ytterligare förhalning av denna fråga.

Maglehem – ny bebyggelse enligt överenskommelse. Bullergränsen 100 dBC Lx utgörs av den svarta linjen nere till höger på kartan medan gränsen 95 dBC Lx syns upp i det vänstra hörnet
Bullerutbredning vid skjutning med 15,5 cm haubits. Illustrationen är hämtad ur den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram 2004, som underlag för Försvarsmaktens beslut om influensområden. Observera att så stora kanoner inte längre finns inom försvaret. Dagens buller når alltså inte alls lika långt. Enligt Försvarsmaktens värdebeskrivning från 2015 tillåts ny bebyggelse fram till gränsen för 90 dBC Lx (grön yta), samtidigt täcker influensområdet ett betydligt större område. Om man tillämpade samma regler här som vid Ravlunda skjutfält, skulle bostäder kunna byggas på både det gröna och det gula området.

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: